Projekt Blå Roxen

Vattenväxter på brygga

Projektet Blå Roxen syftar till att minska övergödningen i sjön Roxen, med hjälp av skörd av den främmande arten vattenpest. Skörd av vattenpesten leder till att den fosfor och kväve som finns i växtmaterialet lyfts upp ur sjön. Därmed reduceras internbelastningen (kväve och fosfor som frigörs från sedimenten) på lång sikt. Näringsämnena som tas bort ur sjön kan dessutom återföras till kretsloppet i form av biogödsel, om växtmaterialet används för att tillverka biogas. 

Samarbetspartners

Projektet leds av Linköpings segelsällskap (LSS) i samarbete med Linköpings kommun. Projektet finansieras av Länsstyrelsen via LOVA-bidrag och av Linköpings kommun.

Aktiviteter

Första året (2020) beräknar projektet att skörda ca 40 ton vattenpest, från hamnen och vid Stångåns mynning i Roxen (runt klacken). Andra och tredje året kommer samma eller större mängder att skördas. Skörden kommer att utföras av någon lämplig extern utförare. Före och efter skörd kommer en biolog att studera effekten på bottenfloran. Projektet “Blå Roxen” strävar efter att utprova lämpliga metoder för skörd av vattenpest, samt visa potentialen i att använda sig av skörd av vattenväxter som blå fångstgröda, för att uppnå bättre vattenkvalitet, tillgänglighet till stadsnära seglingsaktiviteter för alla och en effektiv återcirkulering av näringsämnen. 

Förväntade resultat

Den skörd som kommer att kunna genomföras under detta 3-åriga projekt kommer endast ha marginell effekt på internbelastningen i sjön. Därför kommer projektet att arbeta för att ta fram en plan för hur vidare skörd och rötning av vattenpest kan ske på ett hållbart sätt i området. Relevanta aktörer och behovsägare kommer att bjudas in till regelbundna möten som syftar till förankring och kunskapsbyggande. Syftet är också att bygga nätverk i avrinningsområdet för att engagera lokala aktörer i åtgärdsarbetet, främja diskussioner och ta tillvara lokal kunskap. Projektet syftar också till att restaurera vattenområden runt Stångåns mynning i Roxen, för att säkerställa tillgängligheten till ett levande och attraktivt vattenområde i omedelbar anslutning till Linköping. Det kortsiktiga projektmålet är att ta fram kostnadseffektiva och hållbara metoder för skörd, logistik och rötning samt en plan för hur detta kan ske efter projektets slut.

Mer information: Lena Tasse, lena.tasse@gmail.com 073 – 088 31 49

Vad kan du göra för att minska spridningen?

När vattenpesten väl är etablerad är det för sent. Hjälp till att minska spridningen till andra vattendrag, läs mer om vattenpest på Linköpings kommuns hemsida.