Vattenpest som blå fångstgröda

Projektet Blå Roxen syftar till att minska övergödningen i sjön Roxen, med hjälp av skörd av den främmande arten vattenpest. Skörd av vattenpesten leder till att den fosfor och kväve som finns i växtmaterialet lyfts upp ur sjön. Därmed reduceras internbelastningen (kväve och fosfor som frigörs från sedimenten) på lång sikt. Näringsämnena som tas bort ur sjön kan dessutom återföras till kretsloppet i form av biogödsel, om växtmaterialet används för att tillverka biogas.

Tyvärr kommer projektet inte att leda till att vattenpesten i Roxen kan utrotas, men vi hoppas att med detta projekt kunna visa vägen mot ett resurseffektivt sätt att hantera den!

Aktiviteter

2020

Projektet startade 2020, och trots stora svårigheter i planeringsfasen på grund av pandemin, kunde vi genomföra en mycket lyckad första säsong. Största fokus var på val av lämplig teknik och metod. Det fanns inte någon tidigare erfarenhet av att klippa så pass djupt (2 m) i regionen. En bra dialog med företaget Dorotea mekaniska, som producerar bland annat amfibiegående vassklippningsmaskiner, gjorde att vi kunde identifiera lämplig utrustning. Företaget AgroSea och entreprenör Sten Carlsson utförde sedan arbetet med att klippa och ta upp vattenpest och hornsärv ur hamnbassängen. Det gjordes också försök att i samarbete med Anders Nilsson, yrkesfiskare i Roxen, avverka och samla upp vattenpest i farleden ute i Roxen.

Innan arbetet satte igång, lät vi limnolog Peter Gustafsson göra en biotopkartläggning som visade att det fanns några ovanliga och värdefulla växter i området, men att dessa troligen kommer att gynnas av projektet. Hans fynd finns inrapporterade i Artportalen.

Arbetet väckte en del intresse i media (se lista med länkar längst ned!), vilket bland annat ledde till att vi kunde inleda en dialog och ett samarbete med Göta kanal.

Resultatet för året blev ca 17 ton insamlat växtmaterial. Eftersom materialet innehåller vattenpest, som är en invasiv art, finns det stränga regler kring hanteringen av detta. Tekniska verken använde en liten del till att testa hur materialet kan användas i deras biogasanläggning, men tyvärr gick resten till förbränning. Våra förhoppningar är att projektet ska hitta en annan, mer resurseffektiv metod, för att tillvarata både den näring och energi som finns i materialet.

2021

Tekniken för skörd på lugnt vatten och nära land fungerar bra. I hamnbassängen skördades 9 ton växtmaterial, främst vass och någon form av slike. Några ytterligare ton samlades in i samarbete med Ekängens båtklubb, i närheten av deras småbåtshamn. Vi genomförde dessutom tester ute i farleden, men dessa fick avbrytas pga hårt väder. Nu vet vi vilken teknik som fungerar bäst i hamnbassängen, och vi kommer dessutom att vidareutveckla den i samarbete med Göta kanal. Samtidigt kommer testerna ute i farleden att fortsätta, med hopp om att identifiera en teknik som gör det möjligt att skörda ute i fritt vatten. Vi snegla bland annat på möjligheten att lära sig från Wien, där de skördar mer än 2000 ton/året!

2022

Tekniken för skörd på lugnt vatten och nära land fungerar fortfarande mycket bra. Växtligheten i hamnen var inte särskilt omfattande i åt, lite hornsärv men ingen vattenpest sågs till. Endast små mängder växtmaterial kunde samlas in.

Stora mängder vattenpest samlades däremot in i Roxen utanför Bergs slussar. Detta gjordes i samarbete med Göta kanal. En del material samlades in för analys.

Projektet avsåg att göra biogas av vattenpesten som togs upp, men Tekniska verken har inte velat ta emot materialet för biogasproduktion. Det har i stället gått till förbränning, men vi arbetar med att identifiera en ny samarbetspartner för test av kompostering. Mer om säker avfallshantering av vattenpest och andra arter finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Förväntade resultat

Den skörd som kan genomföras under detta 3-åriga projekt kommer endast ha marginell effekt på internbelastningen i sjön. Därför kommer projektet att arbeta för att ta fram en plan för hur vidare skörd och rötning av vattenpest kan ske på ett hållbart sätt i området. Relevanta aktörer och behovsägare kommer att bjudas in till regelbundna möten som syftar till förankring och kunskapsbyggande. Syftet är också att bygga nätverk i avrinningsområdet för att engagera lokala aktörer i åtgärdsarbetet, främja diskussioner och ta tillvara lokal kunskap. Information om samverkansmöten sprids per mejl, via hemsidan och på klubbens Facebook-sida. Hör av dig om du är intresserad!

Mer information: Lena Tasse, lena.tasse@gmail.com 073 – 088 31 49

I media

Vad kan du göra för att minska spridningen av vattenpest?

När vattenpesten väl är etablerad är det för sent. Hjälp till att minska spridningen till andra vattendrag, läs mer om vattenpest på Linköpings kommuns hemsida.

Filmer från projektet

I media

Nu ska vattenpesten i Roxen stoppas (SVT, 30 april 2020)
1 miljon satsas mot pesten på Roxen (Corren, 29 april 2020, inloggning krävs)
Kanalbolaget vidtar nu åtgärder mot vattenpesten (Bild Östergötland, 13 augusti 2020)
De rensar bort vattenväxter i småbåtshamnen (SR P4, 6 augusti, 2020)